Zabudli ste heslo? - Pomoc s prihlásením


Právne informácie

Všeobecné podmienky používania internetového portálu www.regionbenefit.sk

Prevádzkovateľom  internetového portálu www.regionbenefit.sk (ďalej len „Internetový portál“) je  spoločnosť EBG,a. s., so sídlom Robotnícka 2156, Považská Bystrica 017 01, IČO:  47 103 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  oddiel: Sa., vložka č.: 10655/R (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pre účely úpravy právnych vzťahov týkajúcich sa  používania Internetového portálu Prevádzkovateľ vydáva tieto „Všeobecné  podmienky používania internetového portálu www.regionbenefit.sk“  (ďalej len „Všeobecné podmienky“).

Dokončením  registrácie na Internetovom portáli príslušný návštevník Internetového portálu  vyjadruje svoj súhlas so znením týchto Všeobecných podmienok.

 

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ tieto  Všeobecné podmienky používajú nižšie uvedené pojmy s veľkým začiatočným  písmenom, majú tieto pojmy nasledovný význam: 

Elektronické komunikačné prostriedky znamenajú ktorýkoľvek z nasledovných komunikačných prostriedkov:  elektronická pošta (e-mail) alebo SMS správa. Pre účely doručovania  prostredníctvom Elektronických komunikačných prostriedkov bude Prevádzkovateľ  doručovať Zákazníkom Kupóny (a prípadne tiež marketingové informácie) na adresu  elektronickej pošty a číslo mobilného operátora zadané Zákazníkom pri  registrácii Zľavovej karty, získané prostredníctvom Firemného partnera alebo neskôr zmenené Zákazníkom vo svojom zákazníckom profile na Internetovom  portáli.

Infolinka znamená informačnú  telefónnu linku programu REGION BENEFIT prevádzkovanú Prevádzkovateľom, na  ktorej je poskytovaná zástupcami Prevádzkovateľa technická a informačná  podpora pre Poskytovateľov zliav a Zákazníkov. Telefónne číslo Infolinky  je uvedené (okrem iného) na Internetovom portáli.

Limitovaná zľava znamená Zľavu, ktorá podľa znenia svojich podmienok navrhnutých Poskytovateľom  zľavy a schválených Prevádzkovateľom, nie je určená pre všetkých Zákazníkov,  ale iba pre ich vopred stanovený maximálny počet.

Kupón znamená (i) papierovú  poukážku alebo (ii) SMS správu zaslanú Prevádzkovateľom a uloženú  v mobilnom telefóne Zákazníkom, ktorú predloží Zákazník Poskytovateľovi  zľavy, a ktorá oprávňuje Zákazníka na uplatnenie príslušnej Limitovanej zľavy  v prevádzke Poskytovateľa zľavy. Kupóny budú vydávané a distribuované  Prevádzkovateľom len vo vzťahu k vybraným Limitovaným zľavám. Každý Kupón obsahuje  svoje identifikačné číslo a je ho možné uplatniť iba spolu  s predložením Zľavovej karty. Platnosť každého Kupónu je možné overiť  prostredníctvom Infolinky alebo Internetového portálu.

Poskytovateľ zľavy znamená podnikateľa alebo inú osobu schválenú Prevádzkovateľom, ktorá sa  zúčastňuje na vernostnom programe REGION BENEFIT poskytnutím Zľavy pre  Zákazníkov.

Firemný partner znamená príslušného vernostného partnera programu REGION BENEFIT v danom regióne. V závislosti od dohody medzi Prevádzkovateľom a príslušným Firemným partnerom môžu zákazníci a/alebo zamestnanci Firemného partnera využívať výhody programu REGION BENEFIT.

Užívateľ znamená Poskytovateľa zľavy  alebo Zákazníka.

Zákazník znamená klientov Prevádzkovateľa alebo zákazníkov Firemného partnera, ktorým majú byť poskytnuté výhody programu REGION BENEFIT, alebo akékoľvek iné osoby, ktorým bola podľa interných pravidiel Prevádzkovateľa doručená  Zľavová karta, a ktorí aktivovali svoju Zľavovú kartu prostredníctvom  registrácie na Internetovom portáli.

Zľava znamená zľavu  z bežných cien tovarov a/alebo služieb Poskytovateľa zľavy, ktorú  Poskytovateľ zľavy poskytne (i) všetkým Zákazníkom (v prípade hromadnej zľavy)  alebo (ii) iba určitému maximálnemu počtu Zákazníkov (v prípade Limitovanej  zľavy), a to na základe predloženia Zľavovej karty (resp. Kupónu)  a v súlade so schválenými podmienkami príslušnej Zľavy a týmito  všeobecnými podmienkami.  

 

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ  na Internetovom portáli umožňuje Zákazníkom oboznámiť sa s aktuálnymi Zľavami,  ktoré sú podľa interných pravidiel Prevádzkovateľa určené pre Zákazníkov, a v prípade Limitovaných zliav tiež získať  Kupón na uplatnenie Zľavy na určitý tovar a/alebo službu u príslušného Poskytovateľa  zľavy. Zákazník týmto berie na vedomie, že dodávateľom tovaru a/alebo služby  prezentovanej na Internetovom portáli je príslušný Poskytovateľ zľavy, a teda osoba  odlišná od Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ  na Internetovom portáli umožňuje Poskytovateľom zľavy uľahčenie administrácie  vlastného portfólia Zliav a okamžité overenie platnosti Zľavovej karty  alebo Kupónu.

 

Článok III

Limitované zľavy

Rezervácia Kupónu

 1. Odoslaním  objednávky na rezerváciu Kupónu Prevádzkovateľovi Zákazník požiada Prevádzkovateľa  o zabezpečenie rezervácie príslušnej Limitovanej zľavy.Pokiaľ  Prevádzkovateľ nestanoví inak, žiadny Zákazník nie je oprávnený na rezerváciu  viac ako jedného Kupónu na uplatnenie tej istej Limitovanej zľavy.
 2. V  prípade, akpríslušná ponuka Poskytovateľa zľavy je spojená s predajom  alkoholických nápojov, Zákazníkmôže realizovať rezerváciuKupónu a využiť  Limitovanú zľavu len v prípade, ak má v čase rezervácia takejto Limitovanej  zľavy viac ako 18 rokov (táto podmienka sa primerane vzťahuje aj na akékoľvek  iné tovary a/alebo služby, ktorých poskytnutie zákazníkom je podľa všeobecne  záväzných právnych predpisov podmienené dosiahnutím predpísaného veku  zákazníka).

Dodanie Kupónu

 1. Za  dodanieKupónu Zákazníkovi (a dokončenie rezervácia Kupónu) sa považuje moment  odoslania Kupónu Zákazníkovi prostredníctvom Elektronických komunikačných  prostriedkov.

Podmienky uplatnenia  Kupónu

 1. Podmienky  uplatnenia KupónuZákazníkom sú uvedené priamo na Kupóne, alebo  v prezentácii príslušného tovaru a/alebo služby na Internetovom portáli. Pokiaľ  Poskytovateľ zľavy výslovnenestanoví inak, každý Kupón je možné použiť  u Poskytovateľa zľavy len jedenkrát. Prevádzkovateľ a ani Poskytovateľ  zľavy nezodpovedajú za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu.  Rovnako Prevádzkovateľ a ani Poskytovateľ zľavy nezodpovedajú za  nedoručenie Kupónu Zákazníkovi (prípadne za oneskorené alebo chybné doručenie)  v prípade, ak takáto skutočnosť je zapríčinená (i) technickou poruchou na  strane poskytovateľa služieb elektronickej pošty Prevádzkovateľa a/alebo  príslušného Zákazníka, (ii) technickou poruchou na strane mobilného operátora  (resp. poskytovateľa SMS sslužieb) Prevádzkovateľa a/alebo Zákazníka, (iii)  neaktuálnymi kontaktnými údajmi Zákazníka, ktoré sú uvedené v jeho zákazníckom  profile na Internetovom portáli alebo (iv) inými skutočnosťami, ktoré neboli  zapríčinené konaním alebo porušením povinnosti Prevádzkovateľa.

Bezplatné  poskytnutie Kupónu

 1. Rezervácia  a dodanie Kupónu Zákazníkovi sú bezplatné.  

 

Článok IV

Zodpovednosť za vady plnenia  a používanie Internetového portálu

 1. Za  riadne a včasné dodanie tovaru a/alebo služby Zákazníkom zodpovedá výlučne  Poskytovateľ zľavy. Akékoľvek vady poskytnutého plnenia je Zákazník povinný  reklamovať priamo u Poskytovateľa zľavy. Prevádzkovateľ a ani žiadny Firemný partner nezodpovedajú Zákazníkom za riadne a včasné dodanie tovaru  a/alebo služby zo strany Poskytovateľa zľavy.
 2. Prevádzkovateľ  nezodpovedá za správnosť žiadnych informácií uvedených v prezentácii  jednotlivých Zliav na Internetovom portáli alebo v iných marketingových  materiáloch programu REGION BENEFIT. Prevádzkovateľ najmä nezodpovedá za žiadnu  informáciu o bežných cenách tovarov a/alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje  príslušná Zľava – za správnosť týchto informácií zodpovedá výlučne príslušný  Poskytovateľ zľavy.
 3. Prevádzkovateľ  a ani žiadny Firemný partner nezodpovedajú Užívateľom za akékoľvek škody vyplývajúce z používania Internetového portálu.

 

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Zákazník  dokončením svojej registrácie na Internetovom portáliudeľuje Prevádzkovateľovi  svoj súhlas so spracúvaním nasledovných osobných údajov: mena, priezviska, adresy  trvalého bydliska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, čísla Zľavovej karty, dátumu  narodenia a IP adresy (spoločne ďalej len „Osobné  údaje“). Tento súhlas so spracovaním Osobných údajov udeľuje  ZákazníkPrevádzkovateľovi na účely (i)identifikácie Zákazníka ako oprávnenej  osoby na uplatnenie výhod v rámci vernostného programu REGION BENEFIT,  (ii) rezervácie a dodania Kupónov na uplatnenie Limitovaných zliav a (iii)  zasielania reklamných/marketingových informácií a obchodných oznámení  Zákazníkovi.
 2. Zákazníkudeľuje  vyššie uvedený súhlas so spracúvaním Osobných údajov na dobu neurčitú, pričom  berie na vedomie, že takto udelený súhlas môže kedykoľvek odvolať písomným oznámenímdoručeným  Prevádzkovateľovi. Ochrana osobných údajov Zákazníkov, ktorí sú fyzickými  osobami, je zabezpečená v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných  údajov v znení neskorších predpisov. Zákazníkberie na vedomie, že je  povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo, a že je povinný bez  zbytočného odkladu informovať Prevádzkovateľa o akejkoľvek zmene svojich Osobných  údajov. Zákazník dokončením registrácie potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje  sú správne a pravdivé. Zákazníksúhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený  poveriť spracúvaním jeho Osobných údajov aj sprostredkovateľa, a to na základe  zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, alebo na  základe písomného poverenia sprostredkovateľa Prevádzkovateľom; aktuálny zoznam  takýchto sprostredkovateľov bude uverejnený na Internetovom portáli.
 3. Zákazník  dokončením registrácie na Internetovom portáli udeľuje Prevádzkovateľovi aj  svoj súhlasso zasielaním marketingových a reklamných informácií súvisiacich so  službami (i) Prevádzkovateľa alebo (ii) akýchkoľvek súčasných alebo  budúcich Poskytovateľov zliav, a to prostredníctvom Elektronických komunikačných  prostriedkov. Zákazník je oprávnený uvedený súhlas so zasielaním marketingových  a reklamných informácií kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným  Prevádzkovateľovi.

 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Užívatelia  berú na vedomie a súhlasia s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné  podmienky kedykoľvek zmeniť. V prípade, že dôjde k zmene týchto Všeobecných  podmienok, Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je  vždy posledná verzia týchto Všeobecných podmienok. O zmene  Všeobecných podmienok bude Užívateľ informovaný vo svojom užívateľskom profile  v Internetovom portáli (a to v sekcii „Správy“ alebo v inej vhodnej sekcii podľa rozhodnutia  Prevádzkovateľa). Posledná platná a účinná verzia Všeobecných podmienok je  vždy k dispozícii Užívateľom na Internetovom portáli.
 2. Prevádzkovateľ  nezodpovedá za obsah žiadnej reklamy umiestnenej na Internetovom portáli na  žiadosť akejkoľvek tretej osoby.
 3. Tieto  Podmienky používania sú platné a účinné od 1.8.2013.